modem question

nikos albanopoulos nikosal at otenet.gr
Sat Aug 17 20:17:01 EEST 2002


if your don't read my greeks in outlook express please open message and 
select view -> encoding - greek iso

Ãåéá ÷áñÜ
Åßìáé íÝïò óôï ëßíïõî. ÅãêáôÝóôçóá ôï ìáíôñÝéê 8.2 ÷ùñßò ðñüâëçìá áëëÜ ôï 
åóùôåñéêü ìïõ ìüíôåì äåí äïõëåýåé. Áðü ü,ôé äéáâÜæù ÷ñåéÜæåôáé Ýíá óåéñéáêü 
åîùôåñéêü.

Èá ìðïñïýóå ðáñáêáëþ êÜðïéïò íá ìïõ óõóôÞóåé Ýíá êáëü áðü ôá äéáèÝóéìá óôçí 
åëëçíéêÞ áãïñÜ; (êáôçãïñßá ôéìÞò ÷áìçëÞ ðñïò ìåóáßá). Åõ÷áñéóôþ

Íßêïò 

More information about the Linux-greek-users mailing list