[SOLVED] Re: Connect speed

Pavlos Parissis p_pavlos at otenet.gr
Fri Apr 27 22:47:01 EEST 2001


When the time was Thu, 26 Apr 2001 23:02:24 +0300, Vasilis Vasaitis wrote....

Geia sou re Vasilh,

 Vasilis->  ×ñçóéìïðïéåßò ôï chat ãéá íá êÜíåéò ôç óýíäåóç, óùóôÜ; Áí íáé, óôï ó÷åôéêü
 Vasilis->chatscript èá ðñÝðåé íá âÜëåéò ôïí åîÞò êáíüíá:
 Vasilis->
 Vasilis->	REPORT CONNECT
 Vasilis->
 Vasilis->  Ôþñá ôï ðïý èá ôõðþíåôáé áõôü åßíáé ìéá Üëëç éóôïñßá, óôï äéêü ìïõ óýóôçìá
 Vasilis->ðçãáßíåé óôï /var/log/ppp-connect-errors, áëëÜ ìðïñåß íá åßíáé
 Vasilis->Debian-specific...

Loipon ekana afto pou eipes kai to mono pou eperna htan ena 
report (CONNECT)
me pio dieksodiko diavasma tou manual tou chat evala kai ena -r /etc/ppp/report sto script
kai peira to polipothito:
chat:  Apr 27 11:28:19 CONNECT  48000/31200/V42BIS
Closing "/etc/ppp/report".

Omologo oti den phge katholou to mialo mou sto chat, nomiza oti htan thema modem kai pppd.

Efxaristo poly Vasilh,
Pavlos

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
I love having the feeling of being in control
while i have the sensation of speed

The surfer of life
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
More information about the Linux-greek-users mailing list