Greek in Forte for Java

Filippos Slavik fsla at forthnet.gr
Tue Apr 3 15:27:01 EEST 2001


At 01:10 ìì 3/4/2001 +0300, Sotiris Rentoulis wrote:
>     Áãáðçôïß ößëïé,
>
>  ÊáôÝâáóá ðñüóöáôá ôï Forte ãéá Java ôçò Sun (áðü ôç äéåýèõíóç
>http://www.sun.com/forte/ffj), ôï ïðïßï åßíáé Ýíá ïëïêëçñùìÝíï
>ðåñéâÜëëïí áíÜðôõîçò ôüóï ãéá Linux üóï êáé ãéá Windows êáé Üëëåò
>ðëáôöüñìåò.
>
>  Ôï ðñüâëçìá åßíáé åíþ êáôÜöåñá íá êÜíù ðñüãñáììá ðïõ íá äÝ÷åôáé
>åëëçíéêïýò ÷áñáêôÞñåò ìå ÷ñÞóç ôçò awt åñãáëåéïèÞêçò, äåí
>êáôÜöåñá ôï ßäéï êáé óôç swing (J* áíôéêåßìåíá).

Poia h JVM pou xrishmopoieis (ekdosh) ? setLocale sta Swing components kaneis ?

>  Ç äéáíïìÞ ðïõ Ý÷ù åßíáé ç SuSE 6.3, ìå KDE 1.1.2 êáé ôá åëëçíéêÜ
>åãêáôåóôçìÝíá óýìöùíá ìå ôï åëëçíéêü howto.
>
>  Èá ÷áñþ íá áêïýóù éäÝåò (Þ ëýóåéò, êáëýôåñá :-).
>
>  ÖéëéêÜ, ÓùôÞñçò.

Slavikos

>--
>linux-greek-users mailing list -- http://lists.hellug.gr


################################################################
Filippos Slavik
FORTHnet R&D, Hrakleio, Greece
e-mail : fsla at forthnet.gr
phone : (+3) 081 391230
################################################################

"The software said 'runs on Win95 or better,' so I installed it
on Linux..."

More information about the Linux-greek-users mailing list