Gnome2

Simos Xenitellis simos74 at gmx.net
Wed Jul 31 14:15:22 EEST 2002


Στις 30/Ιούλ/2002, ημέρα Τρίτη και ώρα 06:36, ο/η Nick Niktaris έγραψε:
> Ãåéá óå üëïõò,
> ×èåò äïêßìáæá ôçí ðñþôç beta ôçò Mandrake 9.0 êáé èá
> ðñÝðåé íá ðù üôé ç õðïóôÞñéîç ôùí Åëëçíéêþí óôï Gnome2
> åßíáé ðÜñá ðïëý êáëÞ, êáé ïé ìåôáöñÜóåéò åßíáé óå ðÜñá
> ðïëý êáëü óçìåßï.
> Äåí îÝñù ðüóïé áðü åóÜò Ý÷ïõí äïêéìÜóåé ôï Gnome2 áëëÜ
> áêüìá êáé ãéá ìÝíá ðïõ äåí Ý÷ù ó÷åäüí ðïôÝ
> ÷ñçóéìïðïéÞóåé ôßðïôá Üëëï áðü ôï KDE ìïõ öÜíçêå
> ðáé÷íéäÜêé.
> ÌðñÜâï ëïéðüí óôá ðáéäéÜ ðïõ Ýêáíáí ôéò ìåôáöñÜóåéò(
> íá äïýìå âÝâáéá ðüôå èá ìðïñÝóïõìå íá ÷ñçóéìïðïéïýìå
> üëïé ôçí ßäéá ïñïëïãßá óôá ìåíïý...)
> Èá åßìáé åäþ ãéá íá ðñïóöÝñù ôçí âïÞèåéÜ ìïõ óå üôé
> ÷ñåéáóôåß

Ο Νίκος μού έστειλε μερικά "screenshots" από το Mandrake 8 beta που
απεικονίζουν το GNOME2 με ελληνικά και είναι διαθέσιμα στο
http://hlp.sourceforge.net/mandrake9beta/

Συγκεκριμένα,
α) Evolution 1.0.8 με ελληνικά μηνύματα
http://hlp.sourceforge.net/mandrake9beta/0.png

β) Ναυτίλος και εμφάνιση της επιφάνειας εργασίας
http://hlp.sourceforge.net/mandrake9beta/1.png

γ) Ναυτίλος και επίδειξη ελληνικών ονομάτων αρχείων
http://hlp.sourceforge.net/mandrake9beta/2.png

σίμοςMore information about the I18ngr mailing list