ÅëëçíéêÝò ÌåôáöñÜóåéò

Simos Xenitellis simos74 at gmx.net
Fri Nov 23 16:35:31 EET 2001


Μπορείς να κάνεις διαθέσιμη τη μετάφραση κάπου on-line οπότε θα μπορεί
κάποιος να κάνει μια αναθεώρηση.
Συνήθως, σε τέτοιες αιτήσεις αναφέρεις 
	- πως μπορεί κάποιος να δοκιμάσει τη μετάφραση,
	αν είναι δυνατόν, με επαναγλώττιση του YAST κτλ.
	- ζητάς όποιον ενδιαφέρεται να το δηλώσει στη λίστα
	για να μη γίνει άδικη διπλή δουλειά.
	- δίνεις ένα περιθώριο σε ημέρες/εβδομάδα για να
	σου δοθούν σχόλια.

Υπάρχουν πολλοί χρήστες που έχουν προσωπικό ενδιαφέρον για το SuSE και
θα τους ενδιέφερε να αναθεωρήσουν την μετάφραση. Αρκετοί από αυτούς
μπορεί να είναι γραμμένοι μόνο στη λίστα linux-greek-users, οπότε θα
ήταν καλό να στείλεις γράμμα και εκεί.

σίμος

Την Παρ, 2001-11-23 στις 08:59, ο/η Âáóßëçò Ãéáííáêüðïõëïò έγραψε:
> Äåí îÝñù óå ðïéïí íá áðåõèçíèù, Ýôóé èá ìéëÞóù ãåíéêÜ. ÊÜíù ìåôáöñÜóåéò Þäç ãéá ôçí SuSE êáé áðïöÜóéóá íá âïçèÞóù êáé óôïí åîåëëçíéóìï ðñéí ôçí êáôÜñãçóç ôçò åëëçíéêÞò ãëþóóáò ôïõ KDE. ¸÷ù ìåôáöñÜóåé Þäç ôï YaSÔ ãéá ôçí Ýêäïóç 7.3. Äåí åßíáé ðïëëÞ êáëÞ ìåôÜöñáóç áëëÜ ôçí äéïñèþíù. Áí ëïéðüí ìðïñþ ëïéðüí íá âïçèÞóù óå êÜðïéá ìåôÜöñáóç Þ óå äéïñèþóåéò åðéêïéíùíÞóôå ìáæß ìïõ óôï BillG at hellug.gr.
> Åõ÷áñéóôþ,
> Âáóßëçò Ãéáííáêüðïõëïò
> ÅèåëïíôÞò ìåôáöñáóôÞò
> 
More information about the I18ngr mailing list