δωράκι

Vasilis Vasaitis vvas at hal.csd.auth.gr
Fri Jun 29 01:02:43 EEST 2001


 Έκανα κάτι γλυκούλι μόλις τώρα, και είπα να μην είμαι μοναχοφάης και
ενθουσιάζομαι μόνος μου, ας μοιραστώ τον ενθουσιασμό μου με τους άλλους.

 Οδηγίες:

 - Παίρνετε το συνημμένο αρχείο, και το αντιγράφετε πάνω στο
xkb/symbols/el (κρατήστε και ένα αντίγραφο ασφαλείας πρώτα φυσικά).

 - Εκεί στις επιλογές του XKB στο XF86Config-4 προσθέτετε το:

	Option "XkbVariant" "extended"

 - Συγχρόνως βεβαιωθείτε ότι στα XkbOptions *δεν* έχετε το grp:switch ή το
grp:toggle (που χρησιμοποιούν το AltGr), αλλά κάποιο άλλο. Π.χ. εγώ έβαλα το
grp:shift_toggle (αλλάζει κατάσταση με τα δύο shift πατημένα).

 - Φορτώστε τα X. Πρέπει τώρα να έχετε τους εξής συνδυασμούς πλήκτρων:

	AltGr + ,<		«
	AltGr + .>		»
	AltGr + eEεΕ		ευρώ

 Όπου το τελευταίο δουλεύει μόνο με εφαρμογές με υποστήριξη Unicode της
προκοπής. Εγώ πάντως το κατάφερα μόνο με τον mozilla και το xterm -u8.

 Πάρτε λοιπόν μια γεύση και βλέπουμε...

-- 
Vasilis Vasaitis
vvas at hal.csd.auth.gr


-------------- next part --------------
default partial alphanumeric_keys alternate_group
xkb_symbols "basic" {

  include "el(bare)"

  key <TLDE> { [],	[ quoteleft,	asciitilde	]	};
  key <AE01> { [],	[	 1,	exclam 		]	};
  key <AE02> { [],	[	 2,	at		]	};
  key <AE03> { [],	[	 3,	numbersign	]	};
  key <AE04> { [],	[	 4,	dollar		]	};
  key <AE05> { [],	[	 5,	percent		]	};
  key <AE06> { [],	[	 6,	asciicircum	]	};
  key <AE07> { [],	[	 7,	ampersand	]	};
  key <AE08> { [],	[	 8,	asterisk	]	};
  key <AE09> { [],	[	 9,	parenleft	]	};
  key <AE10> { [],	[	 0,	parenright	]	};
  key <AE11> { [],	[   minus,	underscore	]	};
  key <AE12> { [],	[   equal,	plus		]	};

  key <AD11> { [],	[ bracketleft,	braceleft	]	};
  key <AD12> { [],	[ bracketright,	braceright	]	};

  key <AC11> { [],	[ quoteright,	quotedbl	]	};

  key <AB08> { [],	[   comma,	less		]	};
  key <AB09> { [],	[  period,	greater		]	};
  key <AB10> { [],	[   slash,	question	]	};
  key <BKSL> { [],	[ backslash,	bar		]	};

};

hidden partial alphanumeric_keys alternate_group
xkb_symbols "bare" {

  name[Group2] = "ISO8859-7";

  key <AD01> { [], [ semicolon,		colon		] };
  key <AD02> { [], [ Greek_finalsmallsigma,	Greek_SIGMA	] };
  key <AD03> { [], [ Greek_epsilon,		Greek_EPSILON	] };
  key <AD04> { [], [ Greek_rho,		Greek_RHO	] };
  key <AD05> { [], [ Greek_tau,		Greek_TAU	] };
  key <AD06> { [], [ Greek_upsilon,		Greek_UPSILON	] };
  key <AD07> { [], [ Greek_theta,		Greek_THETA	] };
  key <AD08> { [], [ Greek_iota,		Greek_IOTA	] };
  key <AD09> { [], [ Greek_omicron,		Greek_OMICRON	] };
  key <AD10> { [], [ Greek_pi,		Greek_PI	] };

  key <AC01> { [], [ Greek_alpha,		Greek_ALPHA	] };
  key <AC02> { [], [ Greek_sigma,		Greek_SIGMA	] };
  key <AC03> { [], [ Greek_delta,		Greek_DELTA	] };
  key <AC04> { [], [ Greek_phi,		Greek_PHI	] };
  key <AC05> { [], [ Greek_gamma,		Greek_GAMMA	] };
  key <AC06> { [], [ Greek_eta,		Greek_ETA	] };
  key <AC07> { [], [ Greek_xi,		Greek_XI	] };
  key <AC08> { [], [ Greek_kappa,		Greek_KAPPA	] };
  key <AC09> { [], [ Greek_lamda,		Greek_LAMDA	] };
  key <AC10> { [], [ dead_acute,		dead_diaeresis	] };

  key <AB01> { [], [ Greek_zeta,		Greek_ZETA	] };
  key <AB02> { [], [ Greek_chi,		Greek_CHI	] };
  key <AB03> { [], [ Greek_psi,		Greek_PSI	] };
  key <AB04> { [], [ Greek_omega,		Greek_OMEGA	] };
  key <AB05> { [], [ Greek_beta,		Greek_BETA	] };
  key <AB06> { [], [ Greek_nu,		Greek_NU	] };
  key <AB07> { [], [ Greek_mu,		Greek_MU	] };

  key <LSGT> { [], [ guillemotleft,		guillemotright	] };

};

partial alphanumeric_keys alternate_group
xkb_symbols "extended" {

  include "el(basic)"

  key <AD03> {
	type = "THREE_LEVEL",
	symbols[Group1] = [ e, E, EuroSign ],
	symbols[Group2] = [ Greek_epsilon, Greek_EPSILON, EuroSign ]
  };

  key <AB08> {
	type = "THREE_LEVEL",
	symbols[Group1] = [ comma, less, guillemotleft ],
	symbols[Group2] = [ comma, less, guillemotleft ]
  };

  key <AB09> {
	type = "THREE_LEVEL",
	symbols[Group1] = [ period, greater, guillemotright ],
	symbols[Group2] = [ period, greater, guillemotright ]
  };

  key <RALT> {	[	ISO_Level3_Shift	]	};

  modifier_map Mod5 { ISO_Level3_Shift };

};

partial alphanumeric_keys alternate_group
xkb_symbols "Sundeadkeys" {

  include "el(basic)"

};

partial alphanumeric_keys alternate_group
xkb_symbols "sundeadkeys" {

  include "el(Sundeadkeys)"

};

partial alphanumeric_keys alternate_group
xkb_symbols "nodeadkeys" {

  include "el(basic)"

  key <AC10> { [], [ semicolon,		colon		] };

};More information about the I18ngr mailing list