Stal8ike anafora sfalmatos gia to gr_GR tou tcsh

simos at pc96.ma.rhbnc.ac.uk simos at pc96.ma.rhbnc.ac.uk
Thu Jan 18 16:43:09 EET 2001


On Wed, 17 Jan 2001, Vasilis Vasaitis wrote:

> On Tue, Jan 16, 2001 at 11:24:55PM +0000, simos at pc96.ma.rhbnc.ac.uk wrote:
> >
> > ...sto bugzilla.
> >
> > Taftotita sfalmatos: 24166
> >
> > simos
>
>   Á íáé, ìðñÜâï, êáëÜ ðïõ ìïõ ôï èýìéóåò. ÁðëÜ íá áíáöÝñù üôé êé åãþ åß÷á
> óôåßëåé Ýíá bug report óôï Bug Tracking System ôïõ Debian ãé' áõôü ôï
> ðñÜãìá. Ï maintainer ôïõ ðáêÝôïõ ìå åíçìÝñùóå üôé ôï äéüñèùóå, áëëÜ äåí
> äéåõêñßíéóå áí ôï ìåôÝöåñå êáé óôïí maintainer ôïõ ßäéïõ ôïõ tcsh. Åóý ôï
> bug report ðïõ ôï Ýóôåéëåò áêñéâþò äçëáäÞ, óôï RedHat;

Katebasa to tcsh-6.10.tar.gz kai den vrika kapoia emfani anafora se gr_GR
(grep gr_GR *), opote ypethesa oti einai problima sto "spec" tou RPM.
To "make install" tou tcsh den exei kamia anafora gia ta arxeia .cat

Tin anafora sfalmatos tin esteila sto bugzilla kai oxi stin lista tou
tcsh. btw, yparxei lista gia to tcsh kai molis graftika.

To oti to idio problima ypirxe kai sto debian me gemizei ypopsies...

simos
More information about the I18ngr mailing list