Fw: Re: file names

Spyros Dimas Spyros.Dimas at liaison.gr
Fri Apr 27 12:52:23 EEST 2001


"Παναγιώτης Κατσαλούλης" wrote:

> On Fri, 27 Apr 2001 11:18:23 +0300, Spyros Dimas <Spyros.Dimas at liaison.gr>
> wrote:
>
> > > smbfs         33296  1 (autoclean)
> > > nls_iso8859-7      3632  1 (autoclean)
> > >
> >
> > Epidi xtes "apergousa", otan ektelo lsmod perno mono :
> >
> > smbfs         33296  1 (autoclean). Sou leei kati auto?
> >
>
> Kane compile kai to NLS gia iso8859-7
>
> --
> $_='while(read+STDIN,$_,2048){$a=29;$b=73;$c=142;$t=255;@t=map{$_%16or$t^=$c^=(
> $m=(11,10,116,100,11,122,20,100)[$_/16%8])&110;$t^=(72, at z=(64,72,$a^=12*($_%16
> -2?0:$m&17)),$b^=$_%64?12:0, at z)[$_%8]}(16..271);if((@a=unx"C*",$_)[20]&48){$h
> =5;$_=unxb24,join"", at b=map{xB8,unxb8,chr($_^$a[--$h+84])}@ARGV;s/...$/1$&/;$
> d=unxV,xb25,$_;$e=256|(ord$b[4])<<9|ord$b[3];$d=$d>>8^($f=$t&($d>>12^$d>>4^
> $d^$d/8))<<17,$e=$e>>8^($t&($g=($q=$e>>14&7^$e)^$q*8^$q<<6))<<9,$_=$t[$_]^
> (($h>>=8)+=$f+(~$g&$t))for at a[128..$#a]}print+x"C*", at a}';s/x/pack+/g;eval

Sorry pou se enoxlo synexeia alla to ekana compile me NLS iso8859-7 alla pali ta
idia. Den mporo na do ellinika. Ase pou sti lista den brika kati.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Spyros.Dimas.vcf
Type: text/x-vcard
Size: 312 bytes
Desc: Card for Spyros Dimas
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/i18ngr/attachments/20010427/3925332d/attachment.vcf>


More information about the I18ngr mailing list