Διαβάστε αυτό !<br><br>http://www.noooxml.org/brm<br><p>&#32;      <hr size=1><font size=-1 face=Arial> 
Χρησιμοποιείτε Yahoo!<br> 
Βαρεθήκατε τα ενοχλητικά μηνύ ματα (spam); Το Yahoo! Mail διαθέτει την καλύτερη δυνατή προστασία κατά των ενοχλητικών μηνυμάτων <br> 
<a href="http://login.yahoo.com/config/mail?.intl=gr">http://login.yahoo.com/config/mail?.intl=gr</a> </font>