Ψηφοφορία για την ώρα και μέρα Συνάντησης Ubuntu-gr.

katanophoros katanophoros at gmail.com
Fri Apr 21 22:05:15 EEST 2017


Η ψηφοφορία για το πότε θα γίνει η Εαρινή συνάντηση της Ελληνιης
κοινότητας ubuntu-gr ΚΛΕΙΝΕΙ Την Tρίτη το Πρωϊ:

https://goo.gl/forms/n67X0YAFBHzMesnY2

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/hellug/attachments/20170421/2c8ad997/attachment.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 819 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/hellug/attachments/20170421/2c8ad997/attachment.sig>


More information about the Hellug mailing list