Υποψηφιότητα για το Δ.Σ. του HELLUG 2016

Fanis Dokianakis fanis at infloop.gr
Thu Apr 14 21:01:25 EEST 2016


Δηλώνω την υποψηφιότητα μου για το Δ.Σ 2016

Φάνης Δοκιανάκης
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 473 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/hellug/attachments/20160414/3480d4fd/attachment.sig>


More information about the Hellug mailing list