Υποψηφιότητα για το Δ.Σ 2015

Fanis Dokianakis fanis at infloop.gr
Tue Mar 10 21:23:25 EET 2015


Καλησπέρα,

Κοινοποιώ και εγώ την υποψηφιότητα μου για τις εκλογές στην Γ.Σ 2015.

Φάνης Δοκιανάκης
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 205 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/hellug/attachments/20150310/47e16340/attachment.sig>


More information about the Hellug mailing list