Υποψηφιότητα 2014

Fanis Dokianakis fanis at infloop.gr
Fri Feb 28 20:39:21 EET 2014


On Friday 28 of February 2014 10:44:37 istel wrote:
> Καταθέτω την υποψηφιότητα μου για τις Εκλογές 2014.
> Στέλλας Ι.
> --
> Members mailing list -- http://lists.hellug.gr
> Το παρόν e-mail εκφράζει προσωπικές απόψεις του αποστολέα και όχι του
> συλλόγου. Η Ένωση Χρηστών και Φίλων Linux Ελλάδος δεν φέρει καμία
> ευθύνη για το περιεχόμενό του.

Καταθέτω,
την υποψηφιότητα μου για τις προσεχείς Εκλογές ΔΣ. 2014

Φάνης Δοκιανάκης
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 222 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/hellug/attachments/20140228/22931483/attachment.sig>


More information about the Hellug mailing list