Συνεδρίαση Δ.Σ και συνάντηση μελών Ιούνιος 2012

Fanis Dokianakis fanis at infloop.gr
Wed Jun 6 00:12:58 EEST 2012


Καλησπέρα,
την Τετάρτη 6/6 2012 στις 18:00 θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση Δ.Σ στο χώρο του 
hackerspace.gr Αμπατιέλου 11 Αθήνα.

Κύριο θέμα συζήτησης είναι η διερεύνηση φιλοξενίας μηχανημάτων (server) του 
συλλόγου, που  εξυπηρετούν κρίσιμες υπηρεσίες, σε φορείς που έχουν προσφερει 
χώρο.

Φάνης Δοκιανάκης
Γραμματέας Hellug


-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 222 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/hellug/attachments/20120606/0fee7c91/attachment.sig>


More information about the Hellug mailing list