Σύνθεση 15ου ΔΣ HELLUG (2012)

Fanis Dokianakis fanis at infloop.gr
Tue Feb 14 23:42:40 EET 2012


Καλησπέρα,
αμέσως μετά την ΓΣ 2012 τη Κυριακή 12/2/2012, τα εκλεγμένα μέλη συνευρέθησαν 
και αποφασίστηκε η σύνθεση του 15ου ΔΣ του συλλόγου.

Πρόεδρος:  Βασίλης Κιουστελίδης
Αντιπρόεδρος:  Νίκος Κόκκαλης
Γραμματέας: Φάνης Δοκιανάκης
Ταμίας:  Παναγιώτης Χρηστέας
Έφορος:  Richard Kweskin

Με εκτίμηση,
Φάνης Δοκιανάκης
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 222 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/hellug/attachments/20120214/d26556de/attachment.pgp>


More information about the Hellug mailing list