μεταφορά υλικού

nikos roussos nikos at autoverse.net
Thu Sep 24 14:30:39 EEST 2009


On Thu, 24 Sep 2009 14:04:11 +0300
Apollon Oikonomopoulos <apollon at noc.grnet.gr> wrote:

> On 13:45 Thu 24 Sep     , nikos roussos wrote:
> > την προσεχή τετάρτη (30/9) θα μαζευτούμε στην έδρα του hellug [1] για να
> > μεταφέρουμε ό,τι υλικό μπορούμε σε ένα προσωρινό χώρο που μας έχει
> > παραχωρηθεί στο παλιό πολυτεχνείο, μέχρι να διαμορφωθεί ο οριστικός χώρος
> > που θα λειτουργήσει σαν νέο εργαστήριο του hellug και χώρος προώθησης
> > ελεύθερου λογισμικού.
> > 
> > όσοι πιο πολλοί μαζευτούμε (και με όσο το δυνατόν περισσότερα οχήματα)
> > τόσο το καλύτερο. η βοήθεια όλων είναι αρκετά σημαντική για να μεταφέρουμε
> > όσα περισσότερα πράγματα μπορούμε και πιο γρήγορα.
> > 
> > 
> > [1] http://lab.hellug.gr/
> > 
> > 
> > --
> > nikos roussos
> 
> Περίπου για τι ώρα μιλάμε;
> 
> /Απόλλων


κατά τις 5-6 θα μαζευτούμε στο lab για να ξεκινήσουμε το "φόρτωμα"
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 197 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/hellug/attachments/20090924/5813f82e/attachment.pgp>


More information about the Hellug mailing list