αποδελτίωση για την Παγκόσμια Ημέρα Ανοιχτού Λογισμικού

nikos roussos nikos at autoverse.net
Fri Sep 18 16:34:31 EEST 2009


fyi...

http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=83532

http://www.ictplus.gr/default.asp?pid=30&rID=8646&ct=14&la=1

http://www.techpress.gr/index.php/archives/16443

http://ndigital.in.gr/technews/worldopensourceday-19-9


-- 
nikos roussos
http://autoverse.net/
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/hellug/attachments/20090918/3befa148/attachment.pgp>


More information about the Hellug mailing list