Δωρίστε ένα OLPC για 199$ - G1

Theodoros G. Karounos karounos at mail.ntua.gr
Sun Feb 8 17:09:28 EET 2009


Οι πέντε βασικές αρχές του OLPC: Παδικός Υπολογιστής, Σχολικές
Ηλικίες, Πλήρης Κάλυψη, Συνεχής Επικοινωνία και Ελεύθερο Λογισμικό -
http://wiki.laptop.org/go/Core_principles

Δωρίστε ένα OLPC για 199$ - G1 - http://laptop.org/xo/amazon
-- 
Πριν εκτυπώσετε αυτό το μήνυμα, σκεφθείτε το περιβάλλον! Ένα χαρτί
λιγότερο! - http://olpc.ellak.gr/


More information about the Hellug mailing list