Fwd:Ημερίδα Διαβούλευσης Προστασία των Κρίσιμων Πληροφοριακών και Τηλεπικοινωνιακών Υποδομών της Δημόσιας Διοίκησης

Theodoros G. Karounos karounos at mail.ntua.gr
Tue Jul 1 11:44:41 EEST 2008


---------- Forwarded message ----------
From: Κλάδη Αγγελική <akl at ktpae.gr>
Date: 2008/7/1
Subject: Ημερίδα Διαβούλευσης Προστασία των Κρίσιμων Πληροφοριακών και
Τηλεπικοινωνιακών Υποδομών της Δημόσιας Διοίκησης

...

*ΚτΠ Α**.**Ε**., e-Government Forum*

Ομάδα Εργασίας για την "Προστασία Κρίσιμων Πληροφοριακών και

Τηλεπικοινωνιακών Υποδομών της Δημόσιας Διοίκησης" (CICIP)

*ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ*

Η Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ, σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στην Ημερίδα
Διαβούλευσης που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 10 Ιουλίου 2008 και ώρα
14.00, στην αίθουσα Αίθουσα Εκδηλώσεων ΚτΠ Α.Ε (Ηλιουπόλεως 2-4, Υμηττός) με
θέμα:

*«**Προστασία των Κρίσιμων Πληροφοριακών και Τηλεπικοινωνιακών Υποδομών*

*της Δημόσιας Διοίκησης»*

 Η παροχή υπηρεσιών Δημόσιας Διοίκησης (ΔΔ) βασίζεται ολοένα και περισσότερο
σε ηλεκτρονικά μέσα, μετασχηματίζεται δηλαδή σταδιακά στη λεγόμενη
ηλε­κτρο­νι­κή διακυβέρνηση (e-government) και στη χώρα μας. Σημαντικό ρόλο
σε αυτόν τον μετασχηματισμό παίζει ένα σύνολο Πληροφοριακών και
Επικοινωνιακών Υ­πο­δο­μών (ΠΕΥ) μεγάλης κλίμακας, οι οποίες, ως εκ του
ρόλου τους αυτού, θεω­ρού­νται κρίσιμες και χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας.

Για την προστασία των κρίσιμων ΠΕΥ ΔΔ, όπως βεβαίως και πολλών άλλων
υπο­δο­μών ζωτικής σημασίας, απαιτείται κατ' αρχήν η συστηματική ανάλυση
μιας σει­ράς παραμέτρων οι οποίες επηρεάζουν την ονομαζόμενη επικινδυνότητα
(risk) αυτών, όπως της πιθανότητας (ή συχνότητας) εμφάνισης απειλών, της
τρω­­­­τότητας των εν λόγω συστημάτων στις πιθανολογούμενες απειλές, καθώς
και των επιπτώσεων τις οποίες ένα συμβάν αστοχίας ή προσβολής των υποδομών
αυ­τών μπορεί να επιφέρει. Ακόμη απαιτείται η διαχείριση της εκτιμώμενης
επικιν­δυ­­νότητας με τη λήψη κατάλληλων μέτρων προστασίας ή/και
αποκατάστασης της κανονικής λειτουργίας μετά από ένα συμβάν αστοχίας ή
προσβολής. Τέλος, ως απαραίτητη προϋπόθεση εφαρμογής οποιασδήποτε πολιτικής
ασφάλειας/­προ­στα­­σίας υποδομών της κλίμακας και κρισιμότητας των ΠΕΥ ΔΔ,
απαιτείται η συ­ντο­­νισμένη συνέργια όλων των εμπλεκόμενων μερών, ιδιωτών
και δημοσίου το­­μέα.

Η ΚτΠ Α.Ε., αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα του ως άνω ζητήματος,
συγκρό­τη­σε ομάδα εργασίας (ΟΕ) με στόχο τη μελέτη και ανάπτυξη ενός
πλαισίου εθνικής πο­λιτικής προστασίας των κρίσιμων ΠΕΥ ΔΔ. Η ΟΕ,
αναγνωρίζοντας με τη σειρά της την αναγκαιότητα αμοιβαίας ενημέρωσης,
συμβολής και συντονισμού όλων των εμπλεκόμενων μερών (παρόχων υποδομής και
υπηρεσιών ΠΕ, δημοσίων υ­πη­­­ρεσιών/παρόχων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και
τελικών χρηστών-πολιτών και επιχειρήσεων) οργανώνει μια σειρά δράσεων
διαβούλευσης, μία εκ των οποί­ων είναι και η ημερίδα/συνάντηση ανταλλαγής
απόψεων ειδικών και αρμοδίων.

Θεωρούμε τη συμμετοχή σας στην εν λόγω συνάντηση σημαντική για την προώθηση
των στόχων που έχουν σχετικά τεθεί και θα χαρούμε ιδιαιτέρως εαν κατορθώσετε
να παρευρεθείτε.Για την ΚτΠ ΑΕ,

*Κωνσταντίνος Τζοάννης *

Συντονιστής του e-government Forum.***Ημερίδα Διαβούλευσης***

* (10 Ιουλίου 2008) *

*Πρόγραμμα*14:00-14:30

Εισαγωγική Σύνοδος

Καλωσόρισμα

*Κ. Τζοάννης, Σ. Ξαρχουλάκος, Σ. Καρούσος  *

Παρουσίαση-στόχοι Ομάδας Εργασίας    *Δ. Γκρίτζαλης *

Πρόγραμμα-σκοπός Ημερίδας          *Ν. Μήτρου*

14:30-15:30

*Σύνοδος 1η:* *Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Υποδομών -
Ορ­γα­­νω­­τικά σχήματα και εποπτικοί φορείς στην Ελλάδα και διεθνώς.*

*Συντονιστές: **Ν. Μήτρου (Προεδρεύων), Δ. Πολέμη, Β. Σκουλαρίδου,*

* Ι. Σαμπράκου*

*Εισαγωγή - διατύπωση ερωτημάτων (συνοπτική αναφορά στο Κεφάλαιο 4 του
παραδο­τέ­ου και δια­τύπωση βασικών ερωτημάτων από το Ε4)*

Συζήτηση


Συμπεράσματα*
 *

15:30-16:00

*Διάλειμμα ***

16:00-17:00

*Σύνοδος 2η:** Υπηρεσίες και Υποδομές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην *

*Ελλάδα - Γενικά ζη­τή­ματα Ασφάλειας.*

* *

*Συντονιστές:** Δ. Λέκκας (Προεδρεύων), Π. Κοτζανικολάου, *

*Β. Τσούμας, Μ. Θεοχαρίδου*

* *

*Εισαγωγή - διατύπωση ερωτημάτων (συνοπτική αναφορά στο Κεφάλαιο 5 *

*του παραδο­τέ­ου και διατύπωση βα­σικών ερωτημάτων από το Ε1)
*

Συζήτηση


Συμπεράσματα*  *

17:00-17:30 *  *

*Διάλειμμα - ελαφρύ γεύμα*

17:30-18:30

*Σύνοδος 3η:**Προστασία Κρίσιμων Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών *

*Υπο­δο­μών της Δημόσιας Διοίκησης στην Ελλάδα*

* *

*Συντονιστές:* *Δ. Γκρίτζαλης (Προεδρεύων), Ν. Μήτρου, Δ. Πολέμη, Α.
Ζαχαρής*

* *

*Εισαγωγή - διατύπωση ερωτημάτων (συνοπτική αναφορά στις ιδέες της*

* Ο.Ε. για ένα νέο ορ­γα­νω­τι­κό σχήμα στην Ελλάδα)  *
                  (15')

Συζήτηση


Συμπεράσματα

18:30-19:00

*Γενικά Συμπεράσματα – Κλείσιμο Ημερίδας*
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/hellug/attachments/20080701/e913fc0e/attachment.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: image/jpeg
Size: 11725 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/hellug/attachments/20080701/e913fc0e/attachment.jpeg>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: image/gif
Size: 73 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/hellug/attachments/20080701/e913fc0e/attachment.gif>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: image/jpeg
Size: 3704 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/hellug/attachments/20080701/e913fc0e/attachment-0001.jpeg>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: image/jpeg
Size: 5345 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/hellug/attachments/20080701/e913fc0e/attachment-0002.jpeg>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: image/jpeg
Size: 1349 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/hellug/attachments/20080701/e913fc0e/attachment-0003.jpeg>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image003.jpg
Type: image/jpeg
Size: 1349 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/hellug/attachments/20080701/e913fc0e/attachment.jpg>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image007.jpg
Type: image/jpeg
Size: 1349 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/hellug/attachments/20080701/e913fc0e/attachment-0001.jpg>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image005.jpg
Type: image/jpeg
Size: 1349 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/hellug/attachments/20080701/e913fc0e/attachment-0002.jpg>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image002.jpg
Type: image/jpeg
Size: 1572 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/hellug/attachments/20080701/e913fc0e/attachment-0003.jpg>


More information about the Hellug mailing list