ffii

Richard Kweskin rkwesk at yahoo.com
Fri Apr 28 12:11:16 EEST 2006--- "ÄéáëåêôÞ Â." <koki at lala.gr> wrote:

> > On 2006-04-26 16:21, comzeradd <nikos at hellug.gr>
> wrote:
> >   
> >> ãéá üóïõò äåí ðñüëáâáí ôï Üñèñï ãéá ôï åëåýèåñï
> ëïãéóìéêü óôï Ýøéëïí
> >> ôïõ óáââÜôïõ ðïõ ìáò ðÝñáóå, ôï áíáäçìïóßåõóá
> (êáôüðéí ó÷åôéêÞò Üäåéáò)
> >> óå Ýíá blog:
> >> http://blog.chimeres.gr/index.php?id=206
> 
> To Ýäùóá óôïí ìðáìðÜ ìïõ êáé ôï äéÜâáóå, êáé Ý÷ïõìå
> åðéóÞìùò Üëëïí Ýíáí 
> õðïóôçñéêôÞ ôïõ åëåýèåñïõ ëïãéóìéêïý, áí êáé ôïõ
> ðÞñå ëßãç þñá íá 
> êáôáëÜâåé áêñéâþò ôïí /üñï/, Þôáí áñêåôÜ "ëéáíÜ"
> þóôå íá êáôáëÜâåé 
> ðëÞñùò ôï /íüçìá/ êáé íá åðéêñïôÞóåé.
> 
MpraBo. Egw xairoume oti alloi an8ropoi pou den eixan
akousei gia eleu8ero logismiko kai thn zhmia tou
patenta twra diaBazoun to ar8ro tou Giannh
Mpogiopoulou kai peroun mprefa ti geinitai.

Richard

__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam?  Yahoo! Mail has the best spam protection around 
http://mail.yahoo.com 
More information about the Hellug mailing list