Ανακοίνωση διάθεσης της διανομής Ubuntu Linux 5.04

Giorgos Keramidas keramida at ceid.upatras.gr
Thu Apr 14 12:35:23 EEST 2005


On 2005-04-14 07:14, Theodore Dimitriadis <theodim at csd.uoc.gr> wrote:
> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
> <html>
> <head>

Το μήνυμά σας καταχωρήθηκε στο /dev/null επειδή είναι σε HTML :P

(Hint: θέλεις να στήσεις το ελληνικό ``langpack'')
More information about the Hellug mailing list