Infosystem updates

Jimmy Angelakos vyruss at freemail.gr
Fri Oct 10 02:45:40 EEST 2003


×áßñåôå!

Èá Þôáí ðïëý åíäéáöÝñïí ãéá ìáò ðïõ ìåßíáìå óôçí ÁèÞíá (Þôáí ðïëý äýóêïëï 
íá áíÝâù ãéá ôçí Ýêèåóç) üóïé âñßóêåóôå óôçí Infosystem íá ãñÜøåôå 1-2 
updates ãéá íá ìÜèïõìå êé åìåßò ðùò ðÜåé.

ÖéëéêÜ,
ÄçìÞôñçò

More information about the Hellug mailing list