Software kai Ethnikh asfaleia..

Kostas Tsakaloglou tsakf at hellug.gr
Tue Jan 7 20:31:01 EET 2003


H GPL den lei poy8ena oti prepi na diabazoyn ton kodika oloi. Ean to programma
xrhsimopoii8i gia idia  (esoterikh) xrhsh tote oi allages den xreiazetai na
einai anakoinosimes. Etsi ean o stratos xrhsimopoihsei eley8ero logismiko den
einai ypoxreomenos na anakoinosi tis allages, efoson den dinei ton kodika gia na
ton xrhsimopoihsei allos. To eley8ero logismiko mporei na akoloy8ei toys
esoterikoys kanones asfaleias poy yparxei hdh gia ta eggrafa. Opote den ti8etai
8ema na gnorizei kapoios mh eksoysiodothmenos kati poy den ton afora, me thn
yparxoysa domh asfaleias poy exei o Ellhnikos Stratos.


K. TsakaloglouQuoting ÁëÝîáíäñïò Äéáìáíôßäçò <adia at hellug.gr>:

> * Spiros Bolis <sbolis at freemail.gr> [2003-01-06 23:59]:
> > ...
> > ðïõ áãïñÜæåé ç ÷þñá ìáò, Ý÷åé ðåñÜóåé óå äåýôåñç ìïßñá. ÁãïñÜæïõìå üðëá
> > ðïõ äåí êáëýðôïõí ôéò áíÜãêåò ìáò, åíþ õðÜñ÷ïõí êáé ðåñéðôþóåéò ðïõ
> > áãïñÜæïõìå üðëá ìå ôÝôïéåò åëëåßøåéò ðïõ äåí åðéôñÝðïõí ôçí
> > åðé÷åéñçóéáêÞ ôïõò áîéïðïßçóç, üðùò óôéò ðåñéðôþóåéò ðïõ äåí åßíáé
> > ïëïêëçñùìÝíï ôï ëïãéóìéêü ôïõò (software).
> > ...
> 
> Ðïëý êáëÞ åðéóÞìáíóç. ÂÝâáéá äå íïìßæù üôé ôá ðïëåìéêÜ áåñïðëÜíá êáé ïé
> ðýñáõëïé ôñÝ÷ïõí Windows, êáé äå íïìßæù üôé ïé óôñáôéùôéêïß èá
> êáëïÝâëåðáí ôçí éäÝá íá ìðïñåß ï ïðïéïóäÞðïôå íá äéáâÜóåé ôïí êþäéêá ðïõ
> ôá åëÝã÷åé, áëëÜ áðü ôçí Üëëç, ïýôå ôï íá áãïñÜæåéò «ãïõñïýíé óôï óáêß»
> áêïýãåôáé ðïëý êáëü...
> 
> -- 
> ÁëÝîáíäñïò Äéáìáíôßäçò * adia at hellug.gr
> 
> --
> Hellug mailing list -- http://lists.hellug.gr
> 

More information about the Hellug mailing list