diuthinseis 2 --- address 2

zakinthinos at hellug.gr zakinthinos at hellug.gr
Sun Dec 22 13:35:01 EET 2002


ÃÅÍÉÊÇ ÃÑÁÌÌÁÔÅÉÁ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÁÊÙÍ ÓÕÓÔÇÌÁÔÙÍ
ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ & ×ÁÍÄÑÇ 1, ÌÏÓ×ÁÔÏ, Ô.Ê. 18346


ÅÄÅÔ Á.Å
Äéåýèõíóç: Ë. Ìåóïãåßùí 56, Áìðåëüêçðïé, 115 27 ÁèÞíá  
ÔçëÝöùíï: 210 - 7474274 
ÖÁÎ: 210 - 7474490 
e-mail: info at grnet.gr 

http://www.grnet.gr/modules.php?
op=modload&name=Sitemap&file=index&req=viewpage&pageid=162

autoi oi kaloi anthropoi, pou fenetai oti kseroun ti tous ginetai,
lete na mas agapane ;http://www.ypan.gr/el_ec_pageitem298.htm
E-mail, ðëçñïöïñßåò ãéá èÝìáôá ôçò ÃåíéêÞò Ãñáììáôåßáò Åñåõíáò & Ôå÷íïëïãßáò : 
gsrt at gsrt.gr


sto pio kato forum theoritika mporei o poliths na dhmosieusei
tis theseis tou.
http://www.infosociety.gr/forum/frame_forum.html


ÕÐÏÕÑÃÅÉÏÕ ÅÓÙÔÅÑÉÊÙÍ, ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÄÉÏÉÊÇÓÇÓ ÊÁÉ ÁÐÏÊÅÍÔÑÙÓÇÓ 
mailto:info at ypes.grEuropean Commission
Directorate General Information Society
Information and Communications Unit
BU 24 0/41
Rue de la Loi 200
B-1049 Brussels
Tel: +32-2-299 9399
Fax: +32-2-299 9499
Email: infso-desk at cec.eu.int details and documentation about  the IS
Email: justin.measures at cec.eu.int feedback about this website
URL: http://europa.eu.int/information_society/index_en.htmgiorgos tsimarasMore information about the Hellug mailing list