(no subject)

zakinthinos at hellug.gr zakinthinos at hellug.gr
Mon Jul 15 10:35:00 EEST 2002


åãþ áðü ôçí Üëëç ðéóôåýù üôé Ý÷åé ðÝóåé ôüóç êáöñßëá êáé ñïõóöåôéÜ ðïõ 
áõôïß ðïõ äéäÜóêïõí Ç/Õ óôá ó÷ïëåßá, ïýôå áõôü ôï "Windows & Excel" äåí 
îÝñïõí êáëÜ êáëÜ íá êÜíïõí. Èá îÝñïõí Linux ?? :)

êáé ðþò íá îÝñïõí ??? áöïý ôï ðñüâëçìá îåêéíÜåé áðü ôç 
ñßæá (=ðáíåðéóôÞìéá êáé ó÷ïëÝò).

êáé Üíôå íá îåêáèáñßóåéò ôï ÷þñï óôá ðáíåðéóôÞìéá. åêåß êé áí åßíáé ôï 
÷Üïò. ï êáèÝíáò ôï ôïìÜñé ôïõ :) 
Å, öõóéêÜ, ðþò íá Ý÷åéò ìéá õãéÞ êïéíùíßá, áðü ôç óôéãìÞ ðïõ áõôïß ðïõ 
ôçí áðáñôßæïõí Ý÷ïõí ðÜñåé ôéò "êáëÝò" ãíþóåéò êáé ðáñáäåéãìáôéóìïýò 
áðü ôéò ñïõöéáíéÝò ôùí ðáíåðéóôçìßùí ???

:) ÅëëáäÜñá!

den einai thema elladas
kai sta panepistimia eksoterikou akrivos idia kai xeiroteri einai
i katastasi.

sta sxoleia iparxoun kathigites pou kati
prospathoun na kanoun xoris mesa kai 
autoi pou aplos voleuontai.


oso gia tous ergolavous pou egkathistoun
auta ta sistimata sta sxoleia einai sigouro
(apo internal documents)
oti den exoun kamia ektimisi sto linux.o oxlos den koimatai, aplos troi oti tou
pasaroun kai vgazi tin thlipsi tou sta bar.

meso kai glipsimo ipirxan kai tha iparxoun.

epikroto pantos tin euthitita sou.


More information about the Hellug mailing list