PRAKTIKA PRWTHS SYNEDRIASHS D.S. HELLUG

Maistrelis Kostas fm94 at freemail.gr
Mon Oct 12 01:00:19 EEST 1998


>Êáôüðéí ôïýôïõ èá èÝëáìå íá ìáò
>åíçìåñþóåôå áí õðÜñ÷ïõí ìÝëç ðïõ íá ìðïñïýí íá áíáëÜâïõí ôéò ðáñáêÜôù
>áñìïäéüôçôåò:
>2) Database Administrator ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí ðïõ èá õðÜñ÷åé óôïí êüìâï,
>ìå óôïé÷åßá üóùí ìåëþí ôï åðéèõìïýí.


gia tin database endiaferome na asxoli8o ego..
apo oti exoyme sizitisei kai paliotera i database 8a ine postgres
sosta??

idi iparxei mia protolia morfi tis database gia ta meli se postgres
kai sindesi me www meso perl

erotisi: o apache 8a exei perl mod??
 Maistrelis Kostas  fm94 at tee.gr fm94 at freemail.gr
                 icq mail: 3957133 at pager.mirabilis.com
/*__gcc_prog._____________________cut here__________________________________*/
p(r,c) int r;char c;{int i,j,k;for(i=1;i<r;i++){for(j=1;j<i;j++) {printf(" ")
;}printf("%c",c);for(k=1;k<999;k++){printf("\a");}printf("\r");}} main(){char
e[]={"fm94 at freemail.gr"};int l;for(l=48;l>32;l--){p(l,e[l-33]);}printf("\n");}
More information about the Hellug mailing list