PRAKTIKA PRWTHS SYNEDRIASHS D.S. HELLUG

Maistrelis Kostas fm94 at freemail.gr
Mon Oct 12 00:57:57 EEST 1998


>Êáôüðéí ôïýôïõ èá èÝëáìå íá ìáò
>åíçìåñþóåôå áí õðÜñ÷ïõí ìÝëç ðïõ íá ìðïñïýí íá áíáëÜâïõí ôéò ðáñáêÜôù
>áñìïäéüôçôåò:
>2) Database Administrator ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí ðïõ èá õðÜñ÷åé óôïí êüìâï,
>ìå óôïé÷åßá üóùí  ìåëþí ôï åðéèõìïýí.


gia tin database endiaferome na asxoli8o ego..
apo oti exoyme sizitisei kai paliotera i database 8a ine postgres
sosta??

idi iparxei mia protolia morfi tis database gia ta meli se postgres
kai sindesi me www meso perl

erotisi: o apache 8a exei perl mod??
More information about the Hellug mailing list